Voters from Emmelshausen, Rheinland-Pfalz, Germany